Zbog ograničenog kapaciteta postojećih radnih zona, pristupilo se izradi Urbanističkog plana uređenja Grada Bakra.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije (SN broj 14/2000, 12/2005 i 50/2006), kao i čl. 62. Prostornog plana Grada Bakra (SN 21/2003), određene su zone proizvodne namjene I1 (bivša R27) i I2 (bivša R29).

Za južni dio bivše zone R29 (I2) površine cca. 80,00 ha, uređenje i korištenje površina određeno je Urbanističkim planom uređenja radne zone R 29/I Kukuljanovo (SN broj 5/01).

Vizualnim pregledom terena a i u razgovoru s predstavnicima Urbanističkog instituta Hrvatske, koji su izradili UPU R 29/I, zbog konfiguracije terena prvobitno je izvedeno geodetsko snimanje terena /visine/ te katastra infrastrukture.

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/2007), u člancima od 73. do 102., propisan je sadržaj, postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana, koji se sastoji od slijedećih radnji:

 1. Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave tj. Grada Bakra (sadržaj odluke; pravna osnova, razlozi, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu prostornog plana, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga, …) definirana je čl. 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Odluka o izradi UPU objavljuje se u Narodnim novinama odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 2. Odluka se dostavlja odgovarajućim stručnim službama i urbanističkoj inspekciji i daje im se rok od najviše 60 dana za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokument) za izradu plana – čl.79.,
 3. Natječaj za izradu stručnog rješenja (javna nabava), kao podloga za izradu prostornog plana,
 4. Prethodna rasprava – u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, provodi se jedna ili više prethodnih rasprava. Provodi se u tijeku izrade nacrta prijedloga prostornog plana,
 5. Nacrt prijedloga prostornog plana i izvješće o prethodnoj raspravi dostavlja se izvršnom tijelu Grada Bakra, te se utvrđuje prijedlog urbanističkog plana za javnu raspravu,
 6. Javna rasprava – prijedlozi, očitovanja i mišljenja pravnih i fizičkih osoba. Objavljuje se u službenom glasilu i u dnevnom tisku, najmanje 8 dana prije početka javne rasprave,
 7. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana traje 30 dana. U toku javnog uvida održava se jedno ili dva javna izlaganja (ovisno o složenosti rješenja),
 8. Izvješće o javnoj raspravi – daje odgovorni voditelj u roku od najviše 90 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 9. Izrada konačnog prijedloga plana i mišljenja nadležnih tijela – rok za davanje mišljenja nadležnih službi je 30 dana,
 10. Konačni prijedlog prostornog plana,
 11. Obavijest sudionicima javne rasprave i vlasnicima nekretnina o razlozima prihvaćanja ili neprihvaćanja njihovih promjedbi,
 12. Donošenje urbanističkog plana uređenja od gradskog vijeća,
 13. Objava odluke o donošenju Urbanističkog plana u Narodnim novinama odnosno službenom glasilu jedinice lokalne i područne samouprave – Službene novine PGŽ.

Po provedenom javnom natječaju, posao izrade novog urbanističkog plana je dobila tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba. Nakon provedenih svih gore nabrojanih radnji, plan je donesen i može se početi primjenjivati.

Naime, dana 11. listopada 2010. godine u Službenim novinama Primorsko-goranske županije (broj 39/2010), objavljena je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „UPU 3“ (dio zone Kukuljanovo I2). Člankom 84. plana naznačeno je da Odluka stupa na snagu 15 dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ odnosno 27. listopada 2010. godine.

Kompletan tekst Odluke pogledajte na našim web stranicama pod KORISNE INFORMACIJE.

Ovom Odlukom stvaraju se pretpostavke za stavljanje u funkciju novih gotovo 1.000.000 m² (milijun metara kvadratnih) u Industrijskoj zoni Kukuljanovo !!

Skip to content