Za investitore

 • uz prometnice s kompletnom infrastrukturom investitorima se nude poravnati građevinski platoi, različitih veličina, spremni za izgradnju gospodarskih objekata
 • pri ulazu na svaki plato izvedene su šahte za sve infrastrukturne priključke
 • platoi su poravnati kvalitetnim kamenim materijalom uz konstantno ispitivanje nosivosti što omogućava izgradnju kompleksnih i masivnih gospodarskih objekata
 • sukladno UPU, a prema potrebama investitora, platoi se mogu parcelirati na manje površine ili objediniti u jedan veći za potrebe izgradnje objekata velikih gabarita
 • svaki plato ima površinu i oblik koji omogućava njegovo funkcionalno i racionalno korištenje, te gradnju u skladu s odredbama prostorno-planske dokumentacije
 • poslovanje u najvećoj i infrastrukturno najopremljenijoj zoni u RH
 • poticajno poslovno okruženje kroz ponudu raznovrsnih gospodarskih djelatnosti
 • bez troškova pripreme terena – građevinski platoi su poravnati uz izvršenu kontrolu zbijenosti materijala
 • investitorima se nudi mogućnost kupnje građevinskog platoa ili osnivanja prava gradnje na rok od 30 godina
 • pri kupnji zemljišta omogućeno je obročno plaćanje do 12 mjesečnih rata
 • gospodarske građevine proizvodne djelatnosti imaju dodatne pogodnosti
 • posebne olakšice pri plaćanju komunalnog doprinosa i komunalne naknade
 • Industrijska zona Bakar /Kukuljanovo/ u cijelosti je definirana Urbanističkim planom uređenja Industrijske zone Kukuljanovo i UPU 3
 • postojeći Urbanistički planovi preduvjet su daljnjeg razvoja Zone stavljanjem u funkciju svih preostalih neiskorištenih površina, te se njima definira namjena prostora, uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti, veličina i oblik građevinskih čestica, smještaj građevina na čestici i njihovo oblikovanje, uređenje parcela, postupanje s otpadom te mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš
 • pravovremeno se donose odgovarajuće izmjene prostorno planske dokumentacije koje omogućuju suvremeno poslovanje u korak s tržištem i potrebama investitora
 • Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Kukuljanovo
 • Urbanistički Plan Uređenja UPU 3
 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA INDUSTRIJSKE ZONE KUKULJANOVO IV. izmjene i dopune
 • izniman geostrateški položaj Industrijske zone Bakar, uz odličnu prometnu povezanost, preduvjeti su njenog pozicioniranja u gospodarsko središte cijelog Hrvatskog primorja
 • Zona u zaleđu Grada Bakra (na 2 km) i Grada Rijeke (na 7 km) predstavlja poveznicu Mediterana i Srednje Europe jednim od najkraćih prometnih puteva
 • neposredna blizina i prometna sinergija sa Lukom Bakar i Lukom Rijeka te mogućnost korištenja cestovnog i/ili željezničkog transporta pozicioniraju Zonu u značajno multimodalno prometno čvorište
 • direktan spoj na autoceste Rijeka-Zagreb, Rijeka-Split, te prometnice Rijeka-Trst, Rijeka-Ljubljana
 • direktna povezanost industrijskim kolosijekom na željeznički sustav Republike Hrvatske
 • blizina zračne luka Rijeka /Krk/ na udaljenosti od 20 km
 • 5 km željezničkog industrijskog kolosijeka s pretovarnom rampom
 • 17 km cestovnih prometnica
 • vodoopskrbni sustav (vodovod) za sanitarne vode
 • posebni vodoopskrbni sustav za protupožarne operacije, kapaciteta dva zasebna požarišta
 • podijeljeni kanalizacijski sustav oborinskih i fekalnih otpadnih voda
 • visokonaponska mreža, s električnim napajanjem preko 110/35 KV transformatorske stanice
 • lokalna opskrba plinom iz plinovoda
 • suvremena TT mreža
 • javna rasvjeta
 • sukladno Zakonu o gradnji stvaramo sve preduvjete investitorima u Zoni za brzo ishođenje građevinske dozvole i svih prethodnih radnji u upravnom postupku
 • građevinske parcele koje se nude tržištu imaju riješen imovinsko-pravni status
 • uređeni katastar za područje Zone sadrži kompletne podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica što projektantima i geodetima omogućava brzo i kvalitetno djelovanje
 • izgrađene i kompletno infrastrukturno opremljene prometne površine uz građevinske platoe olakšavaju posao nadležnim upravnim tijelima u postupku izdavanja potvrda na glavni projekt
 • našim višegodišnjim iskustvom pružamo savjetodavne usluge investitorima kroz cijeli proces ishođenja dokumentacije za građenje
Skip to content