O nama

Informacije o Društvu

Puni naziv društva: INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR izgradnja i upravljanje industrijskom zonom d. o. o.
Skraćeni naziv: INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR d.o.o.
Sjedište/adresa uprave: Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
Direktorica: Linda Sciucca, dipl.oec.
MB:
03337863
OIB: 88897073492
Temeljni kapital: 22.776.280,00 EUR
IBAN: HR9324020061100388373, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

Članovi Društva:

  • GRAD BAKAR, Bakar, Primorje 39, OIB 31708325678, 99,361 % svih poslovnih udjela
  • OPĆINA ČAVLE, Čavle, Čavja 31, OIB 27613220645, 0,574 % svih poslovnih udjela
  • GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB 54382731928, 0,065 % svih poslovnih udjela

Osnovna djelatnost: izgradnja, rast i razvoj Industrijske zone Bakar

Skupština društva

Predsjednik Skupštine je Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora su:
Maja Šepac Rožić, predsjednica Nadzornog odbora
Viktor Polić, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora  
Marinko Rončević, član Nadzornog odbora
Robert Blažina, član Nadzornog odbora
Senija Kučan, član Nadzornog odbora  

Uprava društva

Linda Sciucca, direktorica

UPRAVA

Direktorica
Linda Sciucca, dipl.oec.
(051) 253 062
e-mail: uprava@ind-zone.hr

Tajnica
Zdenka Komadina
(051) 253 060
e-mail: tajnistvo@ind-zone.hr

PRAVNI I OPĆI POSLOVI

Voditeljica općih i pravnih poslova
Senija Kučan, dipl.iur.
(051) 253 066
e-mail: pravnik@ind-zone.hr

FINANCIJSKI POSLOVI

Voditeljica računovodstva i financija
Marta Živko, dipl.oec.
tel. (051) 253 063
e-mail: racunovodstvo@ind-zone.hr

POSLOVI RAZVOJA I MARKETINGA

Voditelj razvoja i marketinga
mr.sc.  Ivan Biskupić, dipl.ing.građ.
tel. (051) 253 065
e.mail: marketing@ind-zone.hr

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Društvu. Zahtjev se može podnijeti na adresu Industrijska zona Bakar d.o.o., 51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, zatim putem elektronske pošte pravnik@ind-zone.hr, putem telefona na broj 051/253-066 ili usmeno na navedenoj adresi svaki ponedjeljak od 9,00 do 11,00 sati.

Preuzmite dokument:

Informacije o Zoni

Dokumenti

Skip to content