Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Industrijska zona Bakar d.o.o objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Predmet ovog Javnog natječaja je zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u poslovnoj zgradi u Bakru, Nautička 3 (zgrada ex Koksar) i to poslovne prostorije:

U prizemlju:

 • broj 1. površine 13,83 m2
 • broj 3. površine 14,42 m2
 • broj 5. površine 14,31 m2
 • broj 6. površine 13,66 m2
 • broj 7. površine 9,28 m2
 • broj 8. površine 9,32 m2

Na prvom katu:

 • broj 20. površine 14,38 m2
 • broj 21. površine 14,31 m2
 • broj 29. površine 15,43 m2
 • broj 30. površine 15,42 m2
 • broj 31. površine 15,32 m
 • početni iznos zakupnine: 40,00 kn/m2 bez PDV-a mjesečno;
 • stanje prostora: u viđenom stanju;
 • trajanje zakupa: neodređeno vrijeme.

I. OPĆE ODREDBE:
1. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim kuvertama. Pisane prijave se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona Bakar d.o.o., Kukuljanovo 182/2 ili osobno u tajništvo Industrijske zone Bakar d.o.o. s naznakom: “NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI” najkasnije do 2. travnja. 2021. u 12 sati bez obzira na način dostave što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda.

2. Svaki sudionik u Javnom natječaju mora položiti garantni polog u visini tromjesečnog iznosa početne zakupnine u koji nije uključen PDV, na račun Industrijske zone Bakar d.o.o. IBAN: HR 9324020061100388373. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat garantnog pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu, ukoliko prilikom zaključenja Ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem ili ako u razdoblju od 3 mjeseca od zaključenja ugovora raskine Ugovor o zakupu.

3. Poslovni prostor može se pogledati svakog radnog dana počevši od dana objave ovog natječaja u vremenu od 8 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 051 253064 ili 098 335579.

4. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u poslovnom prostoru u roku od 15 dana po dobivanju minimalnih tehničkih uvjeta, a najkasnije 60 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

5. Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu od dana sklapanja ugovora o zakupu.

6. Zakupnik je dužan snositi troškove električne energije prema stvarnom utrošku, a na osnovi računa koji izdaje zakupodavac.

7. Natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu bianco zadužnicu kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o zakupu u visini šest mjesečnih zakupnina, a koja će se podnijeti na naplatu u slučaju da zakupnik u tijeku trajanja ugovornog odnosa ili po isteku Ugovora o zakupu ne podmiri dospjelu zakupninu i ostale troškove.

8. Ukoliko u natječaju sudjeluje punomoćnik natjecatelja isti je dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja (otvaranja ponuda) dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom natječaju.

9. Natjecatelj (ponuditelj) koji sudjeluje u ovom natječaju obvezan je dati pisanu izjavu kojom izjavljuje da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, da prostor prihvaća uzeti u zakup u viđenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti
o vlastitom trošku ,te da prihvaća prijedlog ugovora o zakupu.

10. Uvjeti ovog natječaja odnose se i na članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljca iz Domovinskog rata, ostale branitelje iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , temeljem čega stječu pravo jednokratnog prvenstva.

11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

II. PISANA PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

 • zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka s adresom sjedišta (za pravnu osobu), te naziv banke i broj računa radi povrata garantnog pologa;
 • osnovne podatke o ponuditelju (državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnost registra za pravne osobe), te dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju to pravo;
 • navesti poslovnu/e prostoriju/e za koju se podnosi prijava;
 • visinu ponuđene zakupnine;
 • dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog;
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 • presliku Izvatka iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za djelatnost za koju se natječaj provodi;
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
 • presliku rješenja o registraciji udruge ili političke stranke izdanog od nadležnog tijela, ako je natjecatelj udruga ili politička stranka;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 15 dana;
 • pisanu izjavu ponuditelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, da prihvaća prostor uzeti u zakup u viđenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku, te da prihvaća prijedlog ugovora o zakupu Industrijska zona Bakar d.o.o. zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona Bakar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

Dokaze i isprave koji se prilažu uz prijavu na natječaj Komisija zadržava do okončanja postupka, potom izvornike istih vraća natjecateljima, a preslike zadržava, dok se izvornici dokaza i isprava najpovoljnijeg natjecatelja trajno zadržavaju.

PRIVITAK:

Skip to content