Industrijska zona Bakar d.o.o., Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo, raspisuje: NATJEČAJ broj 7/21 za prodaju poljoprivrednog zemljišta na području naselja Kukuljanovo

I. PREDMET KUPOPRODAJE I POČETNA CIJENA :
Zemljište odnosno nekretnina označena kao k.č.br. 1132, upisana u z.k. uložak broj 520, k.o. Kukuljanovo-nova, površine 4.643 m2, koja se nalazi izvan obuhvata Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo, a po planu višeg reda odnosno Prostornom planu Grada Bakra, područje je definirano kao poljoprivredno.

Početna kupoprodajna cijena navedene nekretnine iznosi 528.000,00 kuna sukladno procjembenom elaboratu izrađenim od stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjene nekretnina.

II. UVJETI NATJEČAJA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE:

 • pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske,
 • natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
 • kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za plaćanje od 15 dana, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
 • kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona Bakar d.o.o. ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
 • svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina, PDV i sl.) na teret su kupca.

III. PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE MORA SADRŽAVATI:

 • osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
 • ponuđeni kupoprodajni iznos,
 • potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja i nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja.

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili osobno u tajništvo s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati».

Natječaj je otvoren sve do 2. travnja 2021.g. /petak/ do 12:00 sati, bez obzira na način dostave, kada je ujedno i otvaranje pristiglih ponuda.

Industrijska zona Bakar d.o.o. zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona Bakar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili na telefon (051) 253-065 svakim radnim danom od 12 do 15 sati odnosno e-mail marketing@ind-zone.hr.

Industrijska zona Bakar d.o.o.

PRIVITAK:

Skip to content