Industrijska zona Bakar d.o.o. , Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo, raspisuje: NATJEČAJ broj 4/2020 za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljišta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

I. PREDMET PRODAJE ILI OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA I POČETNA CIJENA :
Građevinsko zemljište odnosno dio k.č.br. 3273/17, upisana u z.k. uložak broj 2509, k.o. Kukuljanovo u površini od 2.173 m², koja predstavlja dio platoa A3 (čiji je položaj označen u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja).
Početna kupoprodajna cijena navedene nekretnine iznosi 55,00 EUR/m² za proizvodne djelatnosti odnosno 66,00 EUR/m² za uslužne djelatnosti, sukladno Cjeniku Industrijske zone Bakar d.o.o. za 2020.g.
Početna cijena naknade za osnovano pravo građenja na predmetnim nekretninama iznosi 0,35 EUR/m²/mjesečno za proizvodne djelatnosti odnosno 0,45 EUR/m²/mjesečno za uslužne djelatnosti, sukladno Cjeniku Industrijske zone Bakar d.o.o. za 2020.g, prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

II. UVJETI NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE
– pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
– natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
– najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
– iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora. Plaćanje je moguće i do 12 mjesečnih obroka bez kamata s tim da prvi obrok iznosi 20% od ukupne cijene u koji se uračunava i uplaćena jamčevina i dospijeva na naplatu najkasnije 8 dana od dana sklapanja ugovora. Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja na rate kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene, uručiti prodavatelju bianco zadužnice valjano izdane od strane kupca i potvrđene kod javnog bilježnika, svaku na iznos do visine rate
– kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
– ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
– ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako građevinskom dozvolom nije utvrđena izgradnja objekta namjene koju je kupac u svojoj izjavi priložio uz ovaj javni natječaj, ugovor se raskida, a prodavatelj zadržava uplaćenu jamčevinu u kojem slučaju kupac nema pravo na ikakve odštetne zahtjeve prema prodavatelju,
– kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
– svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina, PDV i sl.) na teret su kupca

III. PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE MORA SADRŽAVATI
– osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
– ponuđeni kupoprodajni iznos
– potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja i nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja
– izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da će na kupljenom zemljištu izgraditi građevinu određene namjene
Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

IV. UVJETI NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
  Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 2. Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda.
 3. Na predmetnom se zemljištu tj. navedenoj parceli, osniva pravo građenja na rok od 30 godina.
 4. Iznos naknade uvećan za PDV plaća se do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.
 5. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta natječaja ponudi najviši iznos naknade.
 6. Svaki sudionik u Javnom natječaju mora položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne ukupne godišnje naknade za predmetnu nekretninu na račun Industrijske zone d.o.o. IBAN:HR9324020061100388373
  Ponuditelju, čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se vraća nakon početka plaćanja naknade, a ostalim ponuditeljima se vraća odmah. Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju ugovora u roku od 15 dana od dana primitka poziva. Jamčevina se ne vraća ni ukoliko se ugovor raskine iz razloga što ponuditelj u roku od četiri mjeseca od dana sklapanja ugovora nije podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
 7. Početak plaćanja naknade za osnivanje prava građenja je u roku od četiri mjeseca od dana sklapanja ugovora.
 8. Nositelj prava građenja može koristiti zajedničku infrastrukturu u Industrijskoj zoni, sukladno važećim propisima i odlukama koji reguliraju korištenje ove infrastrukture za sve korisnike jednako.

V. POSEBNI UVJETI ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

 1. Obveza odabranog nositelja prava građenja je izgraditi objekt sukladno navedenoj namjeni. Izgrađeni objekt je u vlasništvu nositelja prava građenja, a svi budući međusobni odnosi osnivača i nositelja prava građenja, regulirat će se ugovorom o osnivanju prava građenja.
 2. Nositelj prava građenja dužan je sagraditi građevinu u roku od godinu dana od dana izdavanja pravomoćne građevinske dozvole.

VI. PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA MORA SADRŽAVATI

 1. Osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, sjedište, OIB i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe).
 2. Presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za djelatnost za koju se natječaj provodi;
 4. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili Izvatke iz sudskog registra ne starije od 15 (petnaest) dana iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
 5. Potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 6. Izjavu o prihvaćanju teksta Ugovora o osnivanju prava građenja.
 7. Ponuđeni iznos za osnivanje prava građenja po metru kvadratnom (m²) zemljišta iz točke I. ovog Natječaja.
 8. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini
 9. Izjavu o namjeni građevine

U slučaju da se za istu nekretninu javi više ponuditelja prednost će imati proizvodne djelatnosti, a u slučaju da za istu nekretninu stigne ponuda za kupnju i osnivanje prava građenja, prednost će imati ponuda za kupnju.

Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili osobno u tajništvo s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati».
Natječaj je otvoren sve do 25. studenog 2020.g. /srijeda/ do 12,00 sati, kada je ujedno i otvaranje pristiglih ponuda.
Industrijska zona Bakar d.o.o. zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona Bakar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.ž

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili na telefon (051) 253-065 svakim radnim danom od 12 do 15 sati odnosno e-mail marketing@ind-zone.hr .

Industrijska zona Bakar d.o.o.

Skip to content