Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  Industrijska zona Bakar d.o.o   objavljuje javni natječaj broj 3/21 za davanje u zakup poslovnih prostora.

Predmet  ovog Javnog natječaja je zakup poslovnog prostora  koji se nalazi na drugom katu poslovne zgrade na Kukuljanovu na adresi Kukuljanovo 182/2 , ukupne je površine 37,70 m2, a sastoji se od jedne poslovne prostorije broj 26 (dvadesetšest) 

 • stanje prostora: u viđenom stanju;
 • početni iznos zakupnine iznosi 8 EUR/m² bez PDV-a mjesečno u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke;
 • trajanje zakupa: neodređeno vrijeme. 

OPĆE ODREDBE:

 1. Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim kuvertama.Pisane prijave na ovaj Natječaj se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijska zona Bakar d.o.o., Kukuljanovo 182/2 ili osobno u tajništvo Industrijske zone d.o.o.  s naznakom: “NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI” najkasnije  do 25. ožujka 2021.g. bez obzira na način dostave što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda.
 2. Svaki sudionik u Javnom natječaju mora položiti garantni polog u visini tromjesečnog iznosa početne zakupnine, na račun Industrijske zone d.o.o. IBAN:HR 9324020061100388373.

Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat garantnog pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu , ukoliko prilikom zaključenja Ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem ili ako u razdoblju od 3 mjeseca od zaključenja ugovora raskine Ugovor o zakupu. Po zaključenju Ugovora o zakupu, garantni polog izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u zakupninu, dok se ostalim sudionicima natječaja garantni polog vraća.

 1. Poslovni prostori mogu se pogledati svakog radnog dana počevši od dana objave  ovog Natječaja u vremenu od 8 do 14 sati.
 2. Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem djelatnosti u poslovnom prostoru u roku od 15 dana po dobivanju minimalnih tehničkih uvjeta, a najkasnije 60 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 3. Zakupnik iz točke 1. ovog natječaja je dužan početi plaćati zakupninu od dana sklapanja ugovora o zakupu
 4. Natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja Ugovora o zakupu, dostaviti ovjerenu bianco zadužnicu u visini šest mjesečnih zakupnina, kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o zakupu, a koji će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku trajanja ugovornog odnosa ili po isteku Ugovora o zakupu ne podmiri dospjelu zakupninu i ostale troškove.
 5. Ukoliko u natječaju sudjeluje punomoćnik natjecatelja isti je dužan najkasnije do održavanja javnog natječaja (otvaranja ponuda) dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati javnom natječaju.
 6. Natjecatelj (ponuditelj) koji sudjeluje u ovom natječaju obvezan je dati pisanu izjavu kojom izjavljuje da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, da prostor prihvaća uzeti u zakup u viđenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku te da prihvaća prijedlog ugovora o zakupu.
 7. Uvjeti ovog natječaja odnose se i na članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljca iz Domovinskog rata, ostale branitelje iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, temeljem čega stječu pravo jednokratnog prvenstva.
 8. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

PISANA PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

 • zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka s adresom sjedišta (za pravnu osobu), te naziv banke i broj računa radi povrata garantnog pologa;
 • osnovne podatke o ponuditelju (državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnost registra za pravne osobe), te dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po članku 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju to pravo;
 • visinu ponuđene zakupnine;
 • dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog;
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);
 • izvornik ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 15 (petnaest) dana iz kojeg mora biti vidljivo da je osoba registrirana za djelatnost za koju se natječaj provodi;
 • izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili Izvatke iz sudskog registra ne starije od 15 (petnaest) dana iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost za koju se javni natječaj provodi, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje;
 • izvornik ili ovjereni preslik rješenja o registraciji udruge ili političke stranke izdanog od nadležnog tijela, ako je natjecatelj udruga ili politička stranka;
 • potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 • pisanu izjavu ponuditelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, da prihvaća prostor uzeti u zakup u viđenom stanju i urediti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku te da prihvaća prijedlog ugovora o zakupu 

Industrijska zona Bakar d.o.o. zadržava pravo poništiti  natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona Bakar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

Dokaze i isprave koji se prilažu uz prijavu na natječaj Komisija zadržava do okončanja postupka, a potom izvornike istih vraća natjecateljima, a preslike zadržava, dok se izvornici dokaza i isprava najpovoljnijeg natjecatelja trajno zadržavaju.

Skip to content