Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, raspisuje: NATJEČAJ  broj 1/20 za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo

I. PREDMET  PRODAJE  I  POČETNA CIJENA :
P7 – Građevinsko zemljište odnosno nekretnina označena kao parcela P7, površine 3.336 m², koja predstavlja dio platoa oznake B 5.2 (čiji je položaj označen u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja) odnosno dio k.č.br. 2701/7, upisana u zk.ul.br. 1220, k.o. Kukuljanovo. Navedena nekretnina u potpunosti je uređena i posjeduje kompletnu infrastrukturu a namijenjena je izgradnji građevine gospodarske namjene sukladno Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo. Početna kupoprodajna cijena  navedene nekretnine iznosi 72,00 EUR/m² za proizvodne djelatnosti odnosno 84,00 EUR/m² za uslužne djelatnosti sukladno Cjeniku Industrijske zone d.o.o. za 2020.g. i Odluci NO Društva.

II. UVJETI NATJEČAJA

 • pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 • natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
 • iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora. Plaćanje je moguće i do 12 mjesečnih obroka bez kamata s tim da prvi obrok iznosi najmanje 20% od ukupne cijene i dospijeva na naplatu najkasnije 8 dana od dana sklapanja ugovora. Uplaćena jamčevina se zadržava do isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja na rate kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene, uručiti prodavatelju bianco zadužnice valjano izdane od strane kupca i potvrđene kod javnog bilježnika, svaku na iznos do visine rate

 • kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
 • ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje , prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
 • kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
 • svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora(ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina, PDV i sl.) na teret su kupca
 • Industrijska zona d.o.o. Bakar zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona d.o.o. Bakar ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

 •  osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu  i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
 • ponuđeni kupoprodajni iznos i način plaćanja
 • potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
 • izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja,  nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja i o namjeni objekta

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

U slučaju da se za istu nekretninu javi više ponuditelja prednost će imati proizvodne djelatnosti.
Ponude koje budu dostavljene od strane ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi prema Industrijskoj zoni imaju dospjelih financijskih obveza ili s kojima je raskinut ugovor o kupoprodaji ili o osnivanju prava građenja zbog neispunjenja obveza, neće biti razmatrane, odnosno neće se smatrati valjanima.

Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili osobno u tajništvo s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati» najkasnije do sati bez obzira na način dostave što je ujedno i vrijeme otvaranja ponuda.

Za nekretnine za koje, u naprijed navedenom roku ne stigne niti jedna prihvatljiva ponuda sukladno objavljenim uvjetima, natječaj sa istim uvjetima prodaje ostaje otvoren, sve do raspolaganja svim nekretnina iz ovog natječaja.
Ponude će se otvarati svaki mjesec i to posljednjeg radnog dana u mjesecu u 12,00 sati.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili na telefon (051) 253-065 svakim radnim danom od 12 do 15 sati odnosno e-mail marketing@ind-zone.hr .

Industrijska zona d.o.o.

Kompletna dokumentacija: Natječaj broj 01 20

Skip to content