Direktorica Industrijske zone Bakar d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 raspisuje Oglas za zapošljavanje za zapošljavanje na radno mjesto administrativni referent/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca u Industrijskoj zoni Bakar d.o.o. Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2, s početkom rada 26.kolovoza 2024.g.

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

 • svi poslovi vezani uz ulaznu i izlaznu poštu Društva,
 • vođenje evidencije i arhiviranje dokumenata iz svog djelokruga, dokumentacije javnih natječaja i rada Povjerenstva,
 • administrativno-tehnička priprema radnih materijala za Skupštinu i Nadzorni odbor i vođenje zapisnika na sjednicama Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine, te vođenje zapisnika s internih kolegija,
 • administrativno-tehnički poslovi vezani uz prijave i odjave radnika i vođenje kadrovskih evidencija,
 • primanje stranaka, ugovaranje poslovnih sastanaka i vođenje evidencije o istima,
 • obavljanje jednostavnijih javnih nabava i malih nabavki,
 • koordinacija s ugovorenim domarom vezano za sva tehnička pitanja prostora u vlasništvu Društva,
 • kontrola namjenskog korištenja prostora koje je Društvo dalo u najam, te zaprimanje i rješavanje upita najmoprimaca (administrativnih, tehničkih),
 • vođenje evidencija voznog parka i njegove tehničke ispravnosti,
 • iniciranje i vođenje naplate šteta po policama osiguranja, te vođenje evidencije ugovorenih polica osiguranja i prijavljenih/naplaćenih štetnih događaja,
 • svi ostali poslovi po nalogu direktora/ice.

UVJETI:

 • srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog, tehničkog ili tehnološkog usmjerenja,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila.

Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine; dokaz treba sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano, – preslika vozačke dozvole za B kategoriju vozila.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se do zaključno23.07.2024.g. na adresu: Industrijska zona Bakar d.o.o., Kukuljanovo 182/2, Kukuljanovo 51227, a mogu se dostaviti i osobno na istu adresu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se o tome pisana obavijest. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka prijave.

Skip to content