Industrijska zona Bakar d.o.o. , Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo, raspisuje: NATJEČAJ broj 1/22 za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

I. PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA:

Građevinsko zemljište označeno kao dio k.č.br. 283/1, upisane u z.k.uložak br. 1866, k.o. Kukuljanovo-nova, u površini od 4.000 m², koja predstavlja dio platoa A4 (čiji je položaj označen crvenom bojom u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja).

Početna kupoprodajna cijena navedene nekretnine iznosi 55,00 EUR/m² za proizvodne djelatnosti, sukladno Cjeniku Industrijske zone Bakar d.o.o. za 2022.g.

II. UVJETI NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE

– pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
– natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda,
– najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu,
– iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima plativ je u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora. Plaćanje je moguće i do 12 mjesečnih obroka bez kamata s tim da prvi obrok iznosi 20% od ukupne cijene u koji se uračunava i uplaćena jamčevina i dospijeva na naplatu najkasnije 8 dana od dana sklapanja ugovora. Prednost pri odabiru ima ponuditelj koji ponudi jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene. U slučaju plaćanja na rate kupac je dužan prilikom sklapanja ugovora, na ime osiguranja plaćanja ugovorene kupoprodajne cijene, uručiti prodavatelju bianco zadužnice valjano izdane od strane kupca i potvrđene kod javnog bilježnika, svaku na iznos do visine rate
– kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana poziva prodavatelja,
– ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku za više od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu,
– ugovorom o kupoprodaji ugovoriti će se da, ako građevinskom dozvolom nije utvrđena izgradnja objekta namjene koju je kupac u svojoj izjavi priložio uz ovaj javni natječaj, ugovor se raskida, a prodavatelj zadržava uplaćenu jamčevinu u kojem slučaju kupac nema pravo na ikakve odštetne zahtjeve prema prodavatelju,
– kupoprodaja nekretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Industrijska zona ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnina, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije te stvarnog stanja u prostoru
– svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjera, pristojbe, porez na promet nekretnina, PDV i sl.) na teret su kupca

III. PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE MORA SADRŽAVATI

– osnovne podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB, adresu, domovnicu i rješenje o upisu u obrtni registar za fizičke, odnosno naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe),
– ponuđeni kupoprodajni iznos,
– potvrdu o plaćenoj jamčevini u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene na IBAN žiro račun: HR9324020061100388373; u poziv na broj upisati MB i OIB za pravne osobe odnosno OIB za fizičke osobe. Naznačiti broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja i nacrta kupoprodajnog ugovora koji se nalaze u privitku natječaja,
– izjavu kojom ponuditelj izjavljuje da će na kupljenom zemljištu izgraditi građevinu određene namjene.

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran ili ukoliko ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva.

Ponude s prilozima se dostavljaju putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili osobno u tajništvo s naznakom: «Natječaj za kupnju nekretnine – ne otvarati».

Natječaj je otvoren sve do 21. veljače 2022.g. /ponedjeljak/ do 12,00 sati, kada je ujedno i otvaranje pristiglih ponuda.

Industrijska zona Bakar d.o.o. zadržava pravo poništiti natječajni postupak i odbiti sve ponude bez navođenja razloga za takav postupak; u tom slučaju Industrijska zona Bakar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost prema bilo kojem ponuditelju.

Javni natječaj može se provesti i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sve dodatne obavijesti i informacije u svezi ovog Javnog natječaja mogu se dobiti u prostorijama Industrijske zone Bakar d.o.o. na Kukuljanovu, Kukuljanovo 182/2 ili na telefon (051) 253-065 svakim radnim danom od 12 do 15 sati odnosno e-mail marketing@ind-zone.hr .

Industrijska zona Bakar d.o.o.

PRIVITAK:

Skip to content