Predmet prodaje su građevinska zemljišta – parcele oznake P4 i P6 na platou oznake A6.

Plato oznake A6 i položaj navedenih parcela označeni su u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja. Svaka parcela je u potpunosti uređena i posjeduje kompletnu infrastrukturu, a namijenjena je izgradnji građevine gospodarske namjene sukladno Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo.

P4 – Građevinsko zemljište označeno kao parcela P4, površine 3.375 m2, koja predstavlja dio platoa oznake A6 odnosno dio k.č.br. 922/2, upisana u zk.ul.br. 1301 i k.č.br. 922/3, upisana u zk.ul.br. 1299, k.o. Kukuljanovo-nova za koju česticu je ishodovana suglasnost vlasnika za prodaju.

P6 – Građevinsko zemljište označeno kao parcela P6, površine 2.833 m2, koja predstavlja dio platoa oznake A6 odnosno dio k.č.br. 922/2, upisana u zk.ul.br. 1301, k.o. Kukuljanovo-nova. Početna jedinična kupoprodajna cijena građevinskih zemljišta – parcela oznake P4 i P6 na platou oznake A6 iznosi 73,92 EUR/m2 (556,95 kn/m2) za proizvodne djelatnosti odnosno 88,70 EUR/m2 (668,31 kn/m2) za uslužne djelatnosti.

Napomena: za iskaz cijene i dugih novčanih iskaza radi obveze dvojnog iskazivanja u eurima i kunama korišten je fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

Skip to content