Slobodna zona

Opće informacije

“Slobodna zona” je dio teritorija Republike Hrvatske, koji je posebno ograđen i označen, gdje se obavljaju ekonomske poslovne djelatnosti pod posebnim uvjetima.

U Slobodnoj zoni dopušten je slobodni smještaj roba i obavljanje slijedećih djelatnosti:

  • proizvodnja roba
  • oplemenjivanje roba (poboljšanje)
  • trgovina na veliko i trgovinsko posredovanje
  • pružanje usluga
  • bankovno poslovanje i ostali financijski poslovi
  • usluge osiguranja i reosiguranja u odnosu na osobe i imovinu

Trgovina na malo nije dopuštena.

Za robu smještenu u Slobodnoj zoni, koja nije namijenjena trgovini na domaćem tržištu, bilo da je korištena ili potrošena u Zoni, ne naplaćuju se carinske pristojbe, niti porez na dobit ili ostale takse, niti se primjenjuju mjere ekonomske politike.

Dopušteno je da roba bude smještena u Slobodnoj zoni na neograničeno vrijeme, s izuzetkom specifičnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Roba može biti privremeno upućena iz Slobodne zone u svrhu testiranja, dobivanja certifikata, atesta, popravaka, oplemenjivanja ili radi promoviranja na tržištu. Ta ista roba se mora vratiti u Slobodnu zonu i carinski organi kontroliraju registraciju i namjenu robe.

Na robu proizvedenu ili dorađenu (poboljšanu) u Slobodnoj zoni u slučaju isporuke ( uvoza) u Republiku Hrvatsku, naplaćuju se uvozne carine i druge takse, proporcionalno vrijednosti uvezenih sirovina, materijala ili dijelova korištenih u proizvodnji ili oplemenjivanju predmetne robe u Slobodnoj zoni.

Slobodna zona konstituira se na temelju Koncesije, koju daje Vlada Republike Hrvatske. Koncesija se može izdati jednoj ili većem broju domaćih pravnih osoba, na temelju javnog natječaja, prema uvjetima koje propisuje Zakon.
Na temelju odluke o Koncesiji, Ministarstvo gospodarstva sklapa ugovor sa vlasnikom Koncesije.

Vlasnik Koncesije dužan je osigurati sredstva za osnivanje i početak rada Slobodne zone, kao i donijeti Akt o osnivanju Slobodne zone u roku od šest (6) mjeseci od dana dobivanja Koncesije. On je također dužan u roku od 12 mjeseci pribaviti Službeno rješenje o ispunjavanju uvjeta za početak rada u Slobodnoj zoni. Povjerenstvo koje imenuje Ministarstvo gospodarstva, utvrđuje ispunjenje potrebnih uvjete za početak rada SZ-a. Povjerenstvo procjenjuje da li su ispunjeni svi uvjeti – tehničke i druge naravi za početak rada Slobodne zone, kao i uvjeti za rad Carinske službe i provođenje carinskog nadzora.

Slobodna zona ili njen dio, ukoliko se Slobodna zona sastoji od više dijelova, mora biti ograđena, vidljivo označena i uređena na takav način, da se promet roba i osoba u ili izvan Zone može odvijati samo kroz posebne ulaze i izlaze Slobodne zone. Ograda, ulazi i izlazi moraju biti prikladno uređeni, osigurani i osvijetljeni noću. Osnivač mora osigurati prostorije za djelatnost carinske službe na glavnim ulaznim i izlaznim vratima (porta) Zone.

Korisnici Slobodne zone su domaće i strane pravne osobe, koje se bave poslovnim djelatnostima u Zoni na temelju Ugovora sklopljenog s osnivačem Slobodne zone (vlasnikom koncesije).

Na temelju Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslovnih djelatnosti u Slobodnoj zoni, korisnici plaćaju naknadu Osnivaču Slobodne zone, prema Ugovoru o korištenju Slobodne zone.

Korisnici Slobodne zone dužni su plaćati porez na dobit u iznosu od 50% predviđene stope, a ako sudjeluju u konstrukciji infrastrukturnih objekata u Slobodnoj zoni, s iznosom većim od 1.000.000,00 kn oslobođeni su plaćanja poreza (izuzeti od plaćanja poreza na dobit) tijekom prvih pet godina poslovanja u Zoni.

Korisnici Slobodne zone dužni su plaćati porez i doprinose na dohodak prema zakonskim propisima Republike Hrvatske. Isto se odnosi i na doprinose lokalnim državnim organima (komunalne naknade i sl.).

Korisne informacije

karta-zone
tko-je-u-zoni
brosura