Novosti

Četvrtak, 18 Travanj 2019 00:00

STRABAG d.o.o. gradi asfaltnu bazu

Renomirana europska tvrtka STRABAG SE, koja djeluje u svim područjima građevinske industrije diljem svijeta, odlučila je dio svog poslovanja pokrenuti i u našoj zoni.

Po ishođenju građevinske dozvole investitor Strabag d.o.o. krenuo je u još jedan investicijski ciklus izgradnjom nove asfaltne baze.

U južnom pomalo izoliranom području zone, na dijelu platoa oznake E 1.1 započela je i dobro napreduje izgradnja moderne asfaltne baze instaliranog kapaciteta 90 tona na sat, maksimalnog kapaciteta ispod 100 t/h, za što prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14 i 3/17) nije potrebna provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Građevinska čestica na kojoj se nalazi postrojenje je površine 15.300 m² i sadrži prometne tj. parkirne površine, mosnu vagu 60 t i pripadajući kontejner za upravljanje vagom, kontejnerske objekte za potrebe radnika, boksove za smještaj agregata te samog pogona za proizvodnju asfalta, koji je ustvari gotov industrijski proizvod odnosno predgotovljena čelična konstrukcija. Za potrebe pogona utovarivača za transport agregata do asfaltne baze, predviđena je mobilna crpna stanica diesel goriva 5.000 l. Pogonsko gorivo postrojenja je zemni plin za zagrijavanje frakcija kamenog materijala i električna energija za pogon elektromotora za transportne trake, elevator i za zagrijavanje bitumena.

Tehnološki postupak proizvodnje asfalta obuhvaća: preddoziranje, sušenje i zagrijavanje kamenog agregata, otprašivanje, vruće sijanje kamenog agregata, težinsko doziranje pojedinih frakcija kamenog agregata, doziranje bitumena, miješanje mineralne smjese (kamenog agregata i filera) s bitumenom, istovar u kamione i otprema. Asfaltna baza ima potpuno zatvoreni postupak proizvodnje, u tehnološkom procesu ne koristi vodu, tako da niti nema tehnološki otpadnih voda.

Završetak izgradnje asfaltne baze i stavljanje u pogon očekuje se do ljeta.

Strabag1

Strabag logo